Wydział Promocji Handlu i InwestycjiAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli

Strona główna

Belgia

Belgia - Prowincje

W wyniku ostatniej reformy kraju w Belgii zwiększyła się liczba prowincji i aktualnie jest ich 10. Istniejąca poprzednio prowincja Brabancja (Brabant) została podzielona na 2 części: Brabancja Flamandzka i Brabancja Walońska (le Brabant flamand et le Brabant wallon).

Obszar należący do Regionu Bruksela - Stolica uniknął podziału na prowincje. Kompetencje dotyczące spraw Wspólnoty, należące w tym Regionie do Rady Prowincji i do Stałego Przedstawicielstwa poprzedniej Prowincji Brabancja, zostały przekazane: Komisji Wspólnoty Francuskiej (La Commission communautaire française - COCOF), Komisji Wspólnoty Flamandzkiej (La Commission communautaire flamande - COCON) i Wspólnej Komisji Wspólnotowej (La Commission communautaire commune - COCOM). Region Bruksela-Stolica wypełnia zadania, które w tym Regionie należały do Rady Prowincji i do Przedstawicielstwa Stałego poprzedniej prowincji Brabancja. Dotyczyły one spraw regionalnych i federalnych. Taki stan istnieje od 1 stycznia 1995 i począwszy od tej daty Region Bruksela-Stolica nie podlega, jak pozostały obszar kraju, podziałowi na prowincje.

Kompetencje i instytucje prowincji

Prowincje mają szerokie uprawnienia i kompetencje. Rozciągają się one na takie dziedziny jak edukacja, infrastruktura socjalna i kulturalna, medycyna prewencyjna i polityka socjalna.

W gestii prowincji znajdują się także zagadnienia ochrony środowiska, drogi, cieki wodne, gospodarka, transport, roboty publiczne, mieszkania, kwestie językowe.

Mimo, iż prowincje są jednostkami autonomicznymi, podlegają władzom federalnym, wspólnotowym a przede wszystkim regionalnym. Tak np. nad szkołami kontrolę sprawuje Wspólnota Językowa, inicjatywy w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania terenu nadzorowane są przez Region.

Kolektywnym organem władzy prowincji jest Rada Prowincji. Jej członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich, na okres 6 lat. Rada podejmuje decyzję typu ogólnego i uchwala przepisy dotyczące danej prowincji. Rada Prowincji wyznacza spośród swoich członków 6 Stałych Przedstawicieli, którzy tworzą Stałe Przedstawicielstwo. Urząd ten, na czele którego stoi Gubernator, ma dosyć szeroki zakres działania, np. ma możliwość wydawania zezwoleń na użytkowanie obiektów przemysłowych, obiektów do działalności rzemieślniczej, handlowej lub rolniczej, których eksploatacja niesie za sobą pewne ryzyko i w związku z tym muszą podlegać kontroli. Oprócz tego Przedstawicielstwo Stałe zapewnia bieżące administrowanie prowincją.

Gubernator prowincji dysponuje władzą w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Może np. użyć oddziałów policji do niektórych akcji. Gubernator nie jest wybierany w wyborach. Jest on mianowany i odwoływany przez króla, na wniosek ministra spraw wewnętrznych. W ujęciu ogólnym, na swoim terytorium władze prowincji sprawują nadzór nad wszystkim co jest w interesie lokalnym i nie podlega kompetencjom federalnym, Regionu ani gminy.

Galeria

  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
  • http://www.paiz.gov.pl/pl
  • http://www.polska.travel/pl
  • http://www.mg.gov.pl/
  • HTTP://www.coie.gov.pl
Ambasada RP w Brukseli
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Avenue de l'Horizon 18, Bruksela 1150, Belgia
tel.: +32 2 771 67 54, fax: +32 2 771 18 39, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek – piątek: 8.30 - 16.30
Czas lokalny: